A Demokraták Pártjának elnöke, Végh Edvárd a mai napon beadvánnyal fordult az Alapvető Jogok Biztosához, hogy az Alkotmánybíróságnál kezdeményezze a felsőoktatási törvény „Lex CEU” néven hírhedtté vált módosításainak felülvizsgálatát, és megsemmisítését.

Minthogy a Fidesznek a hatalomra kerülését követően szinte első dolga volt megfosztani az állampolgárokat attól a joguktól, hogy közvetlenül nyújthassanak be beadványokat az Alkotmánybírósághoz, ezért erre már csak az Alapvető Jogok Biztosa közreműködésé révén maradt lehetőség. 

A beadvány teljes szövege: 

 

Tisztelt Alapvető Jogok Biztosa Úr!

 

Az Alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 2. § (3) bekezdése, valamint az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 24. § (2) bekezdése alapján beadvánnyal fordulok Önhöz, hogy kezdeményezze az Alkotmánybíróságnál a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény jelen beadványban érintett passzusainak, valamint a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény jelen beadványban érintett passzusainak felülvizsgálatát, és megsemmisítését.

 

E törvények tárgyalt passzusai súlyosan sértik a törvény előtti egyenlőség elvét, mely alapvető alkotmányos alapjogot a törvényalkotó azáltal veszi semmibe, hogy e törvények tárgyalt passzusaiban szereplő feltételek csak, és kizárólag a CEU-ra vonatkoznak. Ugyanis ezek a feltételek nem vonatkoznak az Európai Gazdasági Térség államaira, ezáltal semmiféle alkotmányos indokkal nem alátámasztható módon tesz különbséget a törvényalkotó az említett államok Magyarországon működő egyetemei, és a CEU között. Hiszen annak a feltételnek, hogy a Magyarországon működő, külföldi alapítású egyetemeknek legyen az alapító szerinti államban is megfelelő egyeteme, csupán a CEU-nak kötelező eleget tennie, más Magyarországon működő, külföldi alapítású egyetemnek nem.

 

A törvényalkotó azonban – tovább erősítve azt a meggyőződést, hogy e törvények tárgyalt passzusai egyértelműen a CEU-ra lettek kitalálva – előírja, hogy az ilyen jellegű egyetem esetében, amennyiben az alapító szerinti állam föderatív berendezkedésű, akkor nem csak az érintett tagállamnak, hanem a szövetségi államnak is szükséges államközi megállapodást kötnie a magyar állammal. Azon túl, hogy az ilyen túlzóan szigorú megkötés teljességgel indokolatlan, de a CEU esetében betarthatatlan is. Ugyanis az Egyesült Államok szövetségi kormányának felsőoktatási ügyekben nincs joghatósága, mert az ilyen ügyek tagállami hatáskörbe tartoznak. Éppen ezért e törvények tárgyalt passzusai ebben a vonatkozásban olyan kikötést tartalmaznak, amelynek lehetetlen megfelelni. Ezen kívül ez a kikötés az Egyesült Államok tekintetében azt is jelenti, hogy Magyarországon a jövőben Egyesült Államokbeli alapító által létrehozandó új egyetem sem kezdheti meg a működését.

 

E törvények tárgyalt passzusai vitathatatlanul semmibe veszik a visszamenőleges hatály tilalmát, mert a Jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 2. § (2) bekezdése szerint „a jogszabály hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé”. A fentiekben már leírásra került két kikötést e törvények tárgyalt passzusai működési szabályként nevezik meg, azonban e törvények tárgyalt passzusainak valós tartalma alapján ezek a kikötések bármelyik egyetem tekintetében csak a Magyarországon történő működés megkezdésének lehetnek a szabályai, nem pedig a folyamatos működéséé. Éppen ezért amennyiben bármelyik külföldi alapítású egyetem a magyarországi működésének megkezdésekor eleget tett az akkor hatályos jogszabályi előírásoknak, akkor e törvények tárgyalt passzusaival ezen korábbi jogszabályi előírások nem írhatóak felül, pontosan a visszaható hatály tilalma miatt.

 

E törvények tárgyalt passzusaiban szereplő jogszabályi előírásoknak a visszaható hatály tilalma okán csupán az újonnan létrehozandó, külföldi alapítású egyetemek magyarországi működésének engedélyezésekor szükséges eleget tenni.

 

Kérem Önt, hogy a fentiekben taglaltak fényében kezdeményezze az Alkotmánybíróságnál a megsemmisítését a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény azon passzusainak, melyeket a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény az alábbiakban olvasható passzusai alapján módosítottak. Kérem Önt, hogy szintén kezdeményezze az Alkotmánybíróságnál a megsemmisítését a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény az alábbiakban felsorolásra kerülő passzusainak.

 

1. § (1) Az Nftv. 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) Magyarország területén külföldi felsőoktatási intézmény akkor folytathat oklevelet adó képzési tevékenységet, ha a) magyarországi működésének elvi támogatásáról szóló, Magyarország Kormány és a külföldi felsőoktatási intézmény szerinti állam Kormánya által kötött – föderatív állam esetében, amennyiben a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére nem a központi kormányzat jogosult, annak központi kormányzatával létrejött előzetes megállapodáson alapuló – nemzetközi szerződés kötelező hatályát a szerződő felek elismerték,

b) a székhelye szerinti országban működő, és ott ténylegesen felsőoktatási képzést folytató államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősül és

d) működését az oktatási hivatal engedélyezte.”

 

3. § Az Nftv. 77. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A más EGT-államban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény magyarországi működésének a 76. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá a működésének megkezdéséhez szükséges engedély kiadása a 76. § (3) bekezdésében meghatározott egyenértékűségi feltétel alapján nem tagadható meg.”.

 

Kérem Önt, a törvény jelen beadványban tárgyalt passzusain túl vizsgálja meg mindkét törvény jelen beadvány tárgyához kapcsolódó további passzusait is, hogy maradéktalanul megfelelnek-e az alkotmányos alapelveknek.

 

Budapest, 2017. április 12.

 

                                                                                                           

                                                                                                            Tisztelettel:

                                                                                                _____________________

 

                                                                                                           Végh Edvárd